Hệ thống thông tin của chính phủ sẽ được đưa vào tháng tới.

dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, 3 nội dung lớn sẽ được Văn phòng Chính phủ triển khai trong cùng 1 hội nghị,...